ΕΓΓΥΗΣΗ

Όροι Εγγύησης

Η εταιρεία μας εγγυάται ότι το μηχανικό μέρος αυτού του προϊόντος θα βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης (2 έτη). Στην περίπτωση που το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, η εταιρεία μας το επισκευάζει ή το αντικαθιστά χωρίς να υπάρχει χρέωση στα υλικά. Η παροχή αυτή μπορεί να απαιτηθεί με την παρουσίαση του τιμολογίου ή του δελτίου αποστολής που εκδόθηκε κατά την αγορά του προϊόντος όπου είναι εμφανής η ημερομηνία αγοράς. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επισκευή της εγγύησης αν η πληροφορία αυτή έχει αφαιρεθεί ή έχει τροποποιηθεί μετά την αρχική αγορά του προϊόντος ή είναι διαφορετική από την αντίστοιχη πληροφορία που διατηρεί στα αρχεία της. Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με άλλο αντίστοιχο προϊόν, το οποίο έχει ποιότητα ίδια ή παρόμοια με αυτήν του ελαττωματικού προϊόντος χωρίς το ελάττωμα, αντί να επισκευάσει το προϊόν.

Χρόνος εγγύησης

Αυτή η εγγύηση ισχύει για δύο έτη από την ημέρα της αγοράς από τον καταναλωτή.

Σέρβις εγγύησης

Δυνατότητα για service εγγύησης υπάρχει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Κάθε δαπάνη για την ασφαλή μεταφορά του προϊόντος προς και από τις εγκαταστάσεις αυτές βαρύνουν τον καταναλωτή. Αν το προϊόν έχει μεταφερθεί σε άλλη χώρα, το προϊόν θα πρέπει να μεταφερθεί στη χώρα που αγοράσθηκε ώστε να μπορεί να γίνει χρήση του παρόντος εντύπου εγγύησης. Το service μπορεί να διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις του καταναλωτή στην περίπτωση που το προϊόν έχει στερεωθεί σε δομικά στοιχεία του καταναλωτή από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρείας, υπηρεσία η οποία αποδεικνύεται από το αντίστοιχο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Σε αυτήν την περίπτωση τα έξοδα μεταφοράς του συνεργείου στις εγκαταστάσεις του καταναλωτή ή/και των προϊόντων προς επισκευή βαρύνουν τον καταναλωτή με το ελάχιστο κόστος επίσκεψης.

Περιορισμοί

Το προϊόν δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση για:

 • Περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας, συντήρηση και επισκευές ή αλλαγή ανταλλακτικών λόγω φυσιολογικής φθοράς.
 • Αναλώσιμα υλικά.
 • Ελαττώματα που έχουν προκληθεί από μη εγκεκριμένες ηθελημένες ή αθέλητες επεμβάσεις ή τροποποιήσεις, που έχουν γίνει στο προϊόν.
 • Δαπάνες που απαιτούνται για κάθε μετατροπή ή τροποποίηση ενός προϊόντος για την επίτευξη διαφορετικού τρόπου λειτουργίας από τον αρχικά εγκατεστημένο.
 • Δαπάνες που απαιτούνται για κάθε μετατροπή ή τροποποίηση ενός προϊόντος για την προσαρμογή του προϊόντος σε ειδικούς όρους ή κανόνες που έχουν αλλάξει μετά την παράδοση του προϊόντος.
 • Ελαττώματα που προέρχονται από λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων πτώσης, υποβολής σε υπερβολικές δονήσεις και κακής μεταχείρισης του προϊόντος.
 • Ελαττώματα που οφείλονται σε χρήση ανταλλακτικών και αναλώσιμων που δεν είναι συμβατά με το προϊόν.
 • Ελαττώματα που οφείλονται σε σύνδεση του προϊόντος σε εξοπλισμό με τον οποίο η σύνδεση δεν είναι εγκεκριμένη.
 • Ελαττώματα που οφείλονται σε ανεπαρκή συσκευασία του προϊόντος κατά την επιστροφή του στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
 • Ελαττώματα που οφείλονται σε ατυχήματα και καταστροφές και κάθε άλλη αιτία που είναι πέρα από τον έλεγχο της κατασκευάστριας εταιρείας συμπεριλαμβάνοντας (χωρίς να περιορίζεται σ’ αυτά) ηλεκτρικό ρεύμα, νερά, φωτιά, δημόσιες αναταραχές, λάθος εξαερισμό.
 • Ελαττώματα που οφείλονται σε αμέλεια ή ελλιπή συντήρηση του προϊόντος.
 • Ελαττώματα που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές ή ατυχήματα.
 • Ελαττώματα που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και των επισημάνσεων των εγγράφων που συνοδεύουν το προϊόν, στην περίπτωση που η εγκατάσταση γίνει από μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία μας πρόσωπο.

24ώρο Service 7 Ημέρες την Εβδομάδα

Το τμήμα Service της εταιρείας μας είναι το μόνο που παρέχει 24ωρη κάλυψη, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο για κάθε έκτακτη ανάγκη.

Εγγυημένες επισκευές απο ανθρώπους που κατέχουν τεχνογνωσία σε εξειδικευμένα προϊόντα.

Εγγύηση Υλικών 2 Έτη

Τα προϊόντα μας χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα κατασκευής. Φτάνουν σε εσάς μετά από σχολαστικό έλεγχο και υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασής τους, είτε η εγκατάστασή τους γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία. Η εταιρία μας εγγυάται ότι το μηχανικό μέρος αυτού του προϊόντος θα βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης. Εάν παρ’ όλα αυτά προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε να απευθυνθείτε αμέσως στα τηλέφωνα της εταιρίας μας.